DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
 
 
 

Závěti a jiná pořízení pro případ smrti

  • Po odborné konzultaci vám sepíšeme závěť, listinu o vydědění, listinu o ustanovení správce dědictví či jiné pořízení pro případ smrti formou notářského zápisu.
  • Provedeme zápis těchto listin do příslušných evidencí Notářské komory České republiky.
  • Přijmeme vámi přinesené listiny týkající se pořízení pro případ smrti do notářské úschovy a provedeme jejich zápis do příslušných evidencí Notářské komory České republiky
  • Objasníme vám možnosti, které vám nabízí platné právní předpisy a doporučíme vám nejvhodnější způsob řešení vašich majetkových záležitostí pro případ úmrtí.

 Pořízeními pro případ smrti jsou dědická smlouva, závěť a dovětek. V širším slova smyslu sem můžeme zařadit i prohlášení o vydědění a povolání vykonavatele závěti či správce pozůstalosti.
Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť.
Pokud si závěť necháte sepsat formou notářského zápisu, zůstává originál závěti bezpečně uložen u notáře, dále je existence závěti elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Oproti jiným způsobům sepsání závěti, které zákon připouští, je tak na nejvyšší možnou míru zaručeno, že dědictví bude skutečně podle vůle pořizovatele projednáno.
Při dědění má závětní dědic přednost před dědici ze zákona, jedinou výjimkou jsou potomci pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený díl z dědictví. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat. Nechcete-li, aby po Vás dědil Váš potomek a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, je třeba sepsat listinu o vydědění. Jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny a zvláště v tomto případě je vhodné nechat listinu sepsat formou notářského zápisu.
Novou zákonnou možností je ustanovit správce dědictví, který by po smrti pořizovatele samostatně obstarával až do vyřízení dědictví záležitosti spojené s děděným majetkem. Zejména podnikatelé, kteří vlastní zcela nebo zčásti podnik, případně obchodní podíly, by na ustanovení takové osoby neměli zapomínat, neboť tak lze předejít nenahraditelným škodám vyplývajícím ze sporů dědiců. Pro tuto listinu je zákonem předepsána forma notářského zápisu. S ustanovením do funkce správce dědictví musí zvolený správce vyslovit souhlas při sepsání listiny.
V souvislosti se skutečností, že dne 1.1.2014 se stal účinným nový občanský zákoník, který podstatným způsobem rozšiřuje možnosti pořizovatele a zavádí tak mnohé nové i staronové právní instituty v oblasti pořízení pro případ smrti, kterými jsou např. dědická smlouva, odkaz, zřeknutí se dědictví a mnohé jiné, doporučujeme svým klientům, aby se na naši kancelář obrátili se svými konkrétními záměry a požadavky, které s nimi podrobně zkonzultujeme a následně v součinnosti s nimi zvolíme pro ně nejvhodnější variantu.
Potřebné doklady: občanský průkaz, popř.cestovní pas, doklady o vlastnictví vašeho majetku, jména, příjmení, data narození, popř. rodné číslo a bydliště osob, které budou v závěti obmyšleny, nebo kterých se budou listiny týkat.

Odměna notáře: položka D 
 
 
     
 
 

Více o jednotlivých pořízeních pro případ smrti

 
     
 

zpět