NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Ověřování podpisů a kopií a osvědčování

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

  • Ověříme vám kopii vámi předložené originální či již úředně ověřené listiny.
  • Z ověření jsou vyloučeny zejména občanský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby.
  • K ověření není vyžadována osobní účast osoby, které se listina týká.
  • Žadatel o ověření není rovněž povinen se prokazovat úředním průkazem.
  • V případě následného použití listiny v zahraničí je nutné tuto skutečnost notáři či jeho pracovníku předem hlásit.

Odměna notáře: položka H 1 – za 1 stranu ověřované listiny 30,--Kč + 21% DPH

 

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

  • Ověříme vám pravost podpisu na předložené listině za předpokladu, že se ověřovaná osoba před notářem či jeho pracovníkem na listině podepíše nebo na již podepsané listině uzná svůj podpis za vlastní.
  • Osoba, jejíž podpis se má ověřit, musí být fyzicky přítomna před notářem a je povinna mu prokázat svou totožnost (úředním průkazem, příp. prohlášením svědků o totožnosti této osoby).
  • Listinou se pro tyto účely rozumí ucelený písemný dokument, do kterého nelze dodatečně doplňovat jakékoliv údaje.
  • Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.
  • V případě následného použití listiny v zahraničí je nutné tuto skutečnost notáři či jeho pracovníku předem hlásit.

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř. cestovní pas osoby, která jejíž podpis má být ověřen.

Odměna notáře: položka H 2 – za 1 ověřený podpis 30,--Kč + 21% DPH

 
 
     
 
 

zpět