NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Obchodní korporace

Založení společnosti s ručením omezeným
Založení akciové společnosti
Změny ve společnosti s ručením omezeným
Změny v akciové společnosti
Zrušení společnosti s ručením omezeným
Zrušení akciové společnosti

Při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu. Zakladatelské dokumenty těchto společností (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) vám vyhotovíme tak, aby byly v souladu se zákonem a s představami a potřebami zakladatelů společností. Tak by mělo být zajištěno předcházení budoucím sporům mezi společníky či akcionáři.
Pro osvědčení zásadních změn týkajících se výše uvedených společností je ve většině případů zákonem či zakladatelským dokumentem vyžadována forma notářského zápisu. Jedná se zejména o osvědčování průběhu valných hromad společností s ručením omezeným (např. změna společenské smlouvy, udělení souhlasu s rozdělením a převodem obchodních podílů, zvyšování a snižování základního kapitálu), osvědčování průběhu valných hromad akciových společností (např. změna stanov, zvyšování a snižování základního kapitálu, změna formy akcií, štěpení a spojování akcií), dohody společníků o změně společenské smlouvy, rozhodnutí o zrušení a likvidaci společností, přeměny společností (změna právní formy, fúze společností, rozdělení společností, převod jmění na společníka) a mnohé další. Kontaktujte nás s vašimi konkrétními požadavky a s ohledem na ně pro vás zvolíme nejvhodnější a nejekonomičtější způsob, jakým vašeho záměru dosáhnout. 
Od 1.1.2014 došlo k rekodifikaci soukromého práva a s ním souvisejícího práva obchodních společností (korporací), ze které vyplývá jak pro společnosti samotné, tak pro její statutární orgány povinnost aplikovat tyto nové normy na své stávající poměry ve společnosti. S ohledem na nastalé změny jsme připraveni vaši společnost připravit na úspěšný přechod na novou právní úpravu a zajistit vám soulad vašich stávajících společenských smluv či stanov s aktuálními právními předpisy tak, aby vaše společnost dostála všem požadavkům na ní v této souvislosti kladeným. 
Kromě samotného notářského zápisu jsme pro vás připraveni vypracovat veškeré další listiny pro takové vaše právní jednání či pro jednání s ním související, jakými jsou např. společenskou smlouvu, stanovy, pozvánku na valnou hromady, smlouvu o převodech obchodních podílů, projekt přeměny, výpisy z veřejných registrů, dokumenty nutné pro obchodní rejstřík, návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku nebo návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku. Ve všech jednáních před rejstříkovým soudem či živnostenským úřadem jsme rovněž ochotni vás v celém rozsahu zastupovat.

 
 
     
 
 

zpět