NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Zástavní smlouvy

  • Sepíšeme vám notářským zápisem zástavní smlouvu, jejímž předmětem bude
  • závod, věc hromadná, věc, která nebude předána věřiteli nebo nemovitost, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu.
  • Na základě této zástavní smlouvy provedeme zápis do Rejstříku zástav.
  • Na Vaši žádost provedeme po předložení stanovených dokladů výmaz z Rejstříku zástav, vydáme vám opis z Rejstříku zástav týkající se věci v něm zapsané nebo potvrzení o tom, že určitá věc v Rejstříku zástav není vedena.

Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou může být každá věc s níž lze obchodovat. Takovou věcí mohou být například nemovitosti, movité věci, závod či věci hromadné. Zvláštní úprava zástavního práva se týká případů, kdy jsou předmětem zástavy nemovitosti, které nepodléhají zápisu do veřejného seznamu - katastru nemovitostí (například sklep), věc hromadná (například fotovoltaická elektrárna, sbírka známek), závod, nebo movitá věc (například automobil), které nebudou předány při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele. K sepsání takové zástavní smlouvy je nutná forma notářského zápisu a zástavní právo v tomto případě vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, který zajistí notář.
Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí Vám rovněž může sepsat notář, zástavní právo v tomto případě vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Rejstřík zástav slouží nejen k povinným zápisům zástavních práv, ale je možné v něm i vyhledávat. U kteréhokoliv notáře lze z evidence zjistit, zda určitá věc je či není zastavena ve prospěch věřitele a předejít tak riziku koupě zastavené věci. Věřitel může totiž při změně vlastníka uplatnit své zástavní právo na novém majiteli a ten by těžko mohl argumentovat tím, že o zástavním právu nevěděl. Taková opatrnost se může vyplatit zejména při koupi věci větší ceny, například staršího automobilu.

Odměna notáře: položka A, z takto vypočtené částky dvě třetiny

 
 
     
 
 

zpět