NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Smlouvy o manželském majetkovém poměru

  • Formou notářského zápisu sepíšeme majetkové smlouvy manželů nebo snoubenců o rozšíření nebo zúžení jejich společného jmění.
  • Poskytneme vám informace o všech možnostech řešení majetkových vztahů manželů nebo snoubenců a jejich výhodách, nevýhodách.
  • Provedeme zápis takové smlouvy do veřejného seznamu.
  • Sepíšeme vám dohodu o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu.

 

Uzavřením manželství vzniká ze zákona mezi manželi společné jmění, které tvoří majetek a závazky jenž nabyl, resp. převzal jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání tohoto manželství, a to až na výjimky jmenované zákonem. 
Chcete-li se odchýlit od zákonné úpravy společného jmění, můžete své společné jmění zúžit nebo rozšířit smlouvou sepsanou u notáře formou notářského zápisu. Zúžením se rozumí případ, kdy se z již nabytého společného majetku stane výlučný majetek jednoho z manželů (například společně koupená nemovitost se stane výlučným vlastnictvím jednoho z manželů) nebo se vymezí pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určený majetek do výlučného vlastnictví. Rozšířením se pak rozumí, když se z výlučného majetku jednoho z manželů stane majetek společný (například jeden z manželů zdědí nebo obdrží darem majetek a manželé ho následně učiní majetkem společným). Smlouvu lze uzavřít za trvání manželství, ale i před jeho uzavřením. Smlouvou lze pořídit o veškerém majetku vyjma majetku, jež tvoří tzv. obvyklé vybavení rodinné domácnosti. Smlouva se svým obsahem nebo účelem nesmí dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila. 
Každá ze smluv upravující majetkové poměry manželů či snoubenců podléhá zápisu do veřejného seznamu a její existenci tak manželé nemusí vůči třetím osobám prokazovat. 
Účelem uzavírání těchto smluv je zpravidla řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Smlouvy mohou například snížit dopady podnikatelských rizik jednoho z manželů na rodinu, mohou vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu manželství či předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů.

Potřebné doklady: občanský průkaz, oddací list, doklady o majetku jehož se má smlouva týkat.

Odměna notáře: položka A, z takto vypočtené částky jedna polovina

 
 
     
 
 

zpět