NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Notářský zápis jako exekuční titul

  • Sepíšeme vám notářský zápis se svolením dlužníka k vykonatelnosti, který je exekučním titulem. Takový notářský zápis nahrazuje rozsudek soudu a v případě nezaplacení není třeba soudního řízení a lze navrhnout přímo exekuci na majetek dlužníka.
  • V rámci sepisu vykonatelného notářského zápisu vám můžeme v jedné listině sepsat rovněž např. smlouvu o půjčce.

 

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.
Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.
Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne. Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.
Notářský zápis se svolením dlužníka k přímé vykonatelnosti je možné dle konkrétního případu sepsat jako jednostranný právní úkon pouze za účasti dlužníka nebo jako úkon dvoustranný za účasti obou smluvních stran. Součástí takového notářského zápisu může být v konkrétních případech současně též právní důvod vzniku závazkového právního vztahu (např. smlouva o půjčce). V případě Vašeho zájmu o tuto notářskou službu nás předem kontaktujte a s ohledem na Vaše konkrétní požadavky bychom společně vybrali nejvhodnější variantu zajištění Vaší pohledávky.

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř.cestovní pas účastníků, doklady na nichž se zakládá vaše pohledávka (např. smlouva o půjčce, úvěru).

Odměna notáře: položka A

 
 
     
 
 

zpět