NOTÁŘSKÉ SLUŽBY
 
 
 

Převody nemovitostí

 • Sepíšeme vám smlouvy o převodech nemovitostí ve formě notářského zápisu. Takovými jsou např.:
  1. smlouvy kupní
  2. smlouvy darovací
  3. smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • V souvislosti s jejich sepisem, ale i samostatně vám můžeme sepsat smlouvy o zřízení nebo zrušení věcného břemene.
 • Poskytneme vám informace a objasníme vám právní důsledky vašeho jednání.
 • Připravíme vám návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a můžeme vás zastoupit v řízení u katastrálního úřadu.
 • Nabídneme vám možnost zajištění zaplacení kupní ceny formou notářské úschovy.

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Smlouvu o převodu nemovitostí Vám sepíšeme ve formě notářského zápisu, který je tak na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.
Jaké doklady budete k sepsání smlouvy potřebovat? S ohledem na skutečnost, že naše kancelář má možnost přímého vstupu do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu a může si tak sama vyhotovit příslušné výpisy z katastru nemovitostí, postačí pouze dostatečně určitě označit nemovitosti, kterých se převod týká (zpravidla uvedením katastrálního území a listu vlastnictví, na kterém jsou nemovitosti zapsány, případně alespoň uvedení parcelního čísla pozemku, či popisného nebo evidenčního čísla stavby). Kromě označení nemovitostí budeme potřebovat doklady prokazující vlastnické právo převodce k nemovitostem (například dědické rozhodnutí, kupní smlouva), které má zpravidla převodce k dispozici. Lze je také vyhledat v příslušných sbírkách, což Vám poradíme již při prvním jednání. Znalecký posudek o ceně nemovitosti je třeba pro zdanění smlouvy u příslušného finančního úřadu. Ne ve všech případech je jeho vyhotovení nezbytné, například při smlouvách o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů není třeba, neboť se tyto smlouvy nezdaňují. O nutnosti jeho zajištění se u nás proto předem informujte. 
Notářské povolání je specializováno na právní vztahy týkající se nemovitostí a naše notářská kancelář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň zpracování smlouvy. Při sepsání smlouvy objasníme smluvním stranám právní důsledky jejich jednání a předejdeme tak mezi nimi případnému sporu. 
Naše služby související s převodem nemovitostí pro Vás zajistíme v celém rozsahu a tak kromě notářského zápisu - smlouvy o převodu nemovitostí, Vám připravíme návrh na vklad práv do katastru nemovitostí a rovněž tak zajistíme vyřízení celé věci u příslušného katastrálního úřadu. 

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř. cestovní pas účastníků, aktuální výpis z katastru nemovitostí, popř. jiná identifikace nemovitosti, doklady o vlastnictví nemovitostí, popř. geometrické plány, snímek z pozemkové mapy, atd.

Odměna notáře: položka A, J2, H1,

Příklad výpočtu odměny notáře:

 • Kupní smlouva – z kupní ceny 1 000 000,- Kč, odměna notáře 6 540,- Kč včetně jednoho stejnopisu notářského zápisu (dále jen „ NZ“), další stejnopis NZ při počtu 3 stran 300,- Kč, 2 opisy stejnopisu NZ při počtu 8 stran celkem 240,- Kč, celkem odměna notáře: 7 080,- Kč + 21% DPH
 • Darovací smlouva – obvyklá cena daru 1 000 000,-Kč, odměna notáře 4 900,-Kč včetně jednoho stejnopisu notářského zápisu ( dále jen „ NZ“), další stejnopis NZ při počtu 3 stran 300,- Kč, 2 opisy stejnopisu NZ při počtu 8 stran celkem 240,- Kč, celkem odměna notáře: 5 440,- Kč + 21% DPH
 
 
     
 
 

zpět