DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
 
 
 

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.
Notář JUDr. Jiří Pražák je Okresním soudem v Prachaticích pověřen jako soudní komisař k  provádění úkonů v řízení o dědictví po zůstavitelích, jejichž poslední trvalý pobyt byl na území okresu Prachatic a kteří se narodili 1. - 15. dne v měsíci a dále dne 31.10. a 31.12. V případě dodatečného projednání dědictví je dědický spis přidělen soudnímu komisaři, který prováděl původní řízení. 
Postup dědického řízení: 
Po vystavení úmrtního listu matričním úřadem, je tento zaslán příslušnému soudu podle posledního pobytu zůstavitele (zemřelého). Přidělení dědického spisu konkrétnímu notáři - soudnímu komisaři se děje na základě pevně daného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Po obdržení spisu je notářem pozván vypravitel pohřbu uvedený na úmrtním listu k předběžnému šetření za účelem zjištění okruhu dědiců a rozsahu majetku, který bude předmětem dědictví. Vypravitel pohřbu má povinnost dostavit se k předběžnému šetření i v případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek.
K jednání je třeba předložit:
- osobní údaje všech dětí zůstavitele nebo jiných v úvahu přicházejících dědiců (jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, adresu a telefonické spojení),
- doklady o zůstavitelově majetku a dluzích, především vkladní knížky, výpisy z účtu, technický průkaz k vozidlu, doklady o účasti v obchodních společnostech a družstvech, doklad o nákladech pohřbu, úvěrové smlouvy, u družstevního bytu nájemní smlouvu,
- případnou závěť zůstavitele či jinou listinu pro případ smrti,
- listy vlastnictví vyhotoví notářská kancelář.
Při předběžné šetření notář předá účastníku jednání v případě, že zůstavitel vlastnil nemovitost, kopii výpisu z listu vlastnictví za účelem zajištění ocenění. Hodnotu nemovité věci je možné doložit znaleckým posudkem, popř. též odborným vyjádřením realitní kanceláře. Seznam znalců naleznete na www.justice.cz. V dědickém řízení se vždy vychází z obvyklé ceny věci k datu úmrtí zůstavitele. Obvyklou cenou lze rozumět cenu, za kterou by se v místě a čase dala věc zpeněžit. 
Po zjištění veškerých podkladů notář pozve účastníky, o nichž má důvodně za to, že jsou zůstavitelovi dědici, k projednání dědictví. V rámci tohoto jednání před notářem mimo jiné seznámí dědice s rozsahem majetku a dluhů zůstavitele a vyzve je k uzavření dědické dohody. Pro případ, že by se dědicové nedohodli, potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů. Účastníkům nebo jejich zástupcům je poté doručeno usnesení o dědictví, a to při jednání samém do vlastních rukou nebo následně prostřednictvím datové schránky či České pošty. Ode dne doručení poslednímu z účastníků počíná běžet 15-ti denní lhůta k podání odvolání. Po uplynutí této lhůty nabývá usnesení právní moci. Účastníci se mohou rovněž práva na odvolání vzdát, a to kdykoliv po převzetí usnesení, tak zejména při jednáním samém. Za předpokladu, že tak učiní všichni z účastníků, nezačne běžet lhůta k odvolání, ale usnesení nabývá právní moci ihned a účastníci si tak od notáře odnesou pravomocné usnesení o dědictví, kterým je dědické řízení ukončeno a kterým se mohou prokazovat jako dědici vůči třetím osobám. 
Přepis nemovitého majetku na dědice po skončení dědického řízení zajistí u příslušného katastrálního úřadu notář. Dědici nemovitosti vyplývá ze zákona povinnost nahlásit změnu vlastníka nemovitosti u příslušného finančního úřadu pro účely úhrady daně z nemovitosti, a to nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku po němž změna vlastníka nemovitosti nastala.  
Ohledně oznámení změny vlastníka v případě ostatního majetku budou dědici notářem vyrozuměni při jednání.

  • shora uvedený postup se neuplatní vždy shodně, ale může se lišit v konkrétní situaci případ od případu

Odměna notáře jako soudního komisaře:
Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku.
z prvních 100 000 Kč základu .................................................. 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu .............................. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu............................ 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu............................ 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu........................... 0,1 %,
nejméně však 600 Kč. 
Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává. 
Příklad výpočtu odměny notáře:

  • z hodnoty majetku 10.000,- Kč odměna činí 600,- Kč + náklady (poštovné, atd.) + 21% DPH
  • z hodnoty majetku 50.000,- Kč odměna činí 1.000,- Kč + náklady + 21% DPH
  • z hodnoty majetku 100.000,- Kč odměna činí 2.000,- Kč + náklady + 21% DPH
  • z hodnoty majetku 500.000,- Kč odměna činí 6.800,- Kč + náklady + 21% DPH
  • z hodnoty majetku 1.000.000,- Kč odměna činí 11.300,- Kč + náklady + 21% DPH
 
 
     
 
 

více zde

 
     
 

zpět

 
     
 
     
 
       
  Formulář plné moci pro dědické řízení